Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn tối đa 5 độ đã được làm rõ tại Công văn 7037/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2017 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.