Phải phá vỡ tính cục bộ địa phương mới tạo ra động cơ liên kết vùng thực sự, thay vì các kết nối về giao thông hay mối quan hệ láng giềng hiện có giữa các địa phương.