Ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức TƯ trao đổi với chúng tôi về những điểm mới của Quy chế bầu cử trong Đảng, cũng như công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy tại Đại hội.