Cuộc họp bàn tăng lương tối thiểu vùng 2016 chưa có tiếng nói chung. Người lao động yêu cầu tăng16,8%, doanh nghiệp chỉ đồng ý tăng 10%