Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào cuối năm 2015, với mục tiêu tạo dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên. Bất động sản sẽ hưởng lợi gì từ AEC (?), Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn phát triển, Công ty TNHH CBRE Việt Nam vừa có báo cáo về vấn đề này.