Chênh lệch thu nhập trong các tầng lớp dân cư Trung Quốc hiện nay đã đạt ngưỡng báo động đỏ, có thể tạo ra những bất ổn trong xã hội.