Báo cáo tài chính được doanh nghiệp lập và công bố định kỳ là tài liệu đặc biệt quan trọng để giúp nhà đầu tư có cái nhìn chính xác hơn về thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh công ty trong quá khứ.