Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2015, tổng doanh thu bảo hiểm đạt con số 15.286 tỷ đồng; trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 4.658 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2014.