Tỷ giá tăng, mọi nhận định đều theo hướng tích cực cho kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu,… nhưng nếu chỉ nói đến thế là chưa đủ!