Báo cáo China Beige Book cho biết tất cả các chỉ số như doanh số bán lẻ, sản lượng, chỉ số giá (sản xuất và tiêu dùng), tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ thất nghiệp… của Trung Quốc đều ảm đạm.