Băng nhóm Camorra được tổ chức quy củ không khác gì một tập đoàn điển hình với các cấp độ phân quyền rõ ràng.