Việc dự trữ vàng của chính phủ Nga còn được xem là một kênh đầu tư an toàn và thậm chí có hiệu suất sinh lời cao trong mọi triển hạn...