Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô ( Ninh Bình) đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, nâng cao chất lượng công trình.