Các chính sách mới vừa được Thủ tướng ban hành đối với công nghiệp ôtô Việt Nam sẽ được thực hiện nhất quán trong thời gian tối thiểu một thập kỷ.