Việt - Trung đã đi đến thống nhất đối với tất cả các điều khoản của Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc.