Theo Luật Đầu tư 2014 thì từ ngày 1/7 tới, các điều kiện kinh doanh chỉ được quy định trong Nghị định của Chính phủ thay vì được phép nằm rải rác cả trong các thông tư của các bộ, ngành như hiện nay.