Những vấn đề của kinh tế Trung Quốc dường như chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".