Những người được điều động, bổ nhiệm lần này đều thuộc diện cán bộ lãnh đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý