Trước những thay đổi về môi trường hoạt động và xu hướng sử dụng dịch vụ tài chính - tiền tệ của người dân, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần có giải pháp thích nghi để tồn tại và phát triển ổn định trong thời gian tới.