Trong tháng 7/2016, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4 nghìn tỷ đồng (26,6%) so với tháng 6.