Dưới đây là 6 điểm nóng địa chính trị có thể gây ảnh hưởng lớn đến đà đi lên của kinh tế và thị trường chứng khoán toàn cầu trong năm 2016, theo CNN.