Theo bà Mai Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế -xã hội Quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2016-2020, khu vực tài chính tiền tệ sẽ ổn định, hỗ trợ mạnh cho khu vực doanh nghiệp và ổn định kinh tế vĩ mô.