Đây là những nguyên nhân chính yếu được Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) chỉ ra trong Nghiên cứu về “Cổ đông chiến lược trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”, công bố chiều 30/10.