Nền kinh tế có sự thể hiện tệ nhất châu Á trong năm 2016 có ngành kinh doanh chính là... sòng bạc.