Các nhà đầu tư đang nhanh chóng nhận ra rằng nếu muốn được hưởng “một miếng bánh” trong cuộc cách mạng công nghệ Internet, họ nên gắn bó với các công ty lớn đang ngày càng lớn mạnh.