Trong 48 người tự ứng cử, có ông Đặng Thành Tâm, ông Hoàng Hữu Phước, đều là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ngoài ra còn có ông Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc Sở Tư pháp TP HCM.