Do chưa có sự hiểu biết đầy đủ về luật an toàn giao thông mà nhiều khi chúng ta phải chấp nhận chịu những khoản tiền phạt lớn từ việc vi phạm luật giao thông.