Nợ nần, dòng vốn bị thoái và thiếu nền tảng quan trọng để bảo vệ các giao dịch tài chính đang là những rủi ro có thể làm trật bánh đà tăng trưởng của Trung Quốc nếu nước này không nhanh chóng xử lý.