Mùa ĐHCĐ thường niên là dịp tốt để ban lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông, nhà đầu tư ngồi lại với nhau, để cùng chia sẻ và đồng thuận hướng phát triển mới cho doanh nghiệp. Thế nhưng, những vấn đề nóng bỏng tại các cuộc họp ĐHCĐ lớn lại rất cụ thể, là giá, là lợi nhuận và cổ tức được chia.