Đã có 25 năm kinh nghiệm làm ăn, chưa có sản phẩm nào của tập đoàn Sơn Kim không liên kết với quốc tế.