Bill Gates, Steve Jobs, Henry Ford,..đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn đến thời đại mà họ sống.