Trong giai đoạn 2010-2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đã có nhiều chuyển biến tốt, mức tăng trưởng trung bình của giai đoạn là gần 20%/năm. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đạt 34,67 tỷ USD, là mức cao nhất của Việt Nam sang thị trường EU trong những năm gần đây, tăng 7,16% so với năm 2013.