Được sự đồng ý của Chính Phủ, ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, huyện đảo Phú Quốc hiện đang đẩy mạnh đề án thành lập đặc khu kinh tế.