Thị trường sữa và sản phẩm sữa 4 tháng đầu năm 2016 nhìn chung ổn định.