“Vận khí” của nhóm cổ phiếu dầu khí đang phụ thuộc quá sâu vào giá dầu trên thế giới. Tuy vậy, với chỉ số giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực của doanh nghiệp, dường như cơ hội đầu tư cổ phiếu này đang mở ra với các nhà đầu tư giá trị