Những tỉnh nhận được nhiều vốn cấp phát, có khả năng tài chính tốt sẽ phải đi vay lại vốn vay nước ngoài từ Chính phủ, thay vì nhận vốn “cho không” như trước đây.