Mỹ không thể giúp gì bởi chính sách do Trung Quốc đề ra, kinh tế do họ tự điều hành.., Trung Quốc phải tự xử lý vấn đề của mình.