Tại Việt Nam, NTD kết nối chiếm hơn 3/4 (76%) tầng lớp có mức thu nhập cao, chiếm gần 2/3 tầng lớp trung lưu và chiếm 43% nhóm có thu nhập thấp hơn.