Ngày 31/7/2015, bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã cùng ký hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đầu tư xây dựng dự án cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải của Tổng công ty Phát điện 1 (EVN Genco 1).