Nghiên cứu mới từ một nhóm các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu sẽ có sự gia tăng đáng kể về các vấn đề sức khỏe tâm thần.