Nếu được áp dụng toàn diện, trí tuệ nhân tạo có thể nâng tăng trưởng GDP hàng năm của Singapore lên 5,4% trong 18 năm.