Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đang tích cực khảo sát các giá cả quan đến tỉ giá VND/USD. Trước đây thường chỉ các doanh nghiệp FDI quan tâm đến chuyện này.