Bà Trần Thị Việt Ánh giữ cương vị Tổng Giám đốc Saigonbank từ năm 2004 cho đến nay.