Trên thị trường thế giới, gạo Việt Nam… không có thứ hạng vì không có thương hiệu.