Sản xuất phục hồi, kinh tế Trung Quốc tăng vượt dự đoán; Lạ kỳ hiện tượng không xài tiền mặt ở Trung Quốc; Tăng trưởng GDP quí 2 của Trung Quốc vượt dự báo; Lọc dầu Dung Quất sẽ nợ gần 58.000 tỷ sau nâng cấp