Số người hơn 60 tuổi trên thế giới dự kiến sẽ tăng 56% tạo ra một thị trường trường rộng lớn để các doanh nghiệp y tế khai thác.