Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Thể đã trở thành Bộ trưởng Giao thông, ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.