Hoạt động theo mô hình chuỗi giá trị, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, thay vì cung ứng đầu vào… là “con đường sống” hiện nay của các hợp tác xã (HTX).