Chính phủ quyết định bán toàn bộ vốn khỏi các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ chi phối là chủ trưởng đúng đắn. Tuy nhiên, Nhà nước nên cân nhắc phân loại các doanh nghiệp để bán cổ phần.