Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam dốc vốn đầu tư sang Liên bang Nga, nhằm tìm kiếm và mở rộng thị trường. Hiện vốn đầu tư của Việt Nam tại Nga đã lớn hơn nhiều vốn đầu tư mà doanh nghiệp Nga đổ vào Việt Nam.